O FIRMIE
KONSOLA
PRODUKCJA
OFERTA
PRZEDSTAWICIELE
KONTAKT
Zwi?ksz swoje obroty z Kuda "phonebase"!
Dla ka?dego rodzaju pojazdu, oferujemy rozwi?zania które pozwol? zwi?kszy? komfort twojej pracy. Ponad 3500 modeli dostosowanych indywidualnie do ka?dego rodzaju zada? jakie maj? pe?ni?.
Zaoszcz?dzisz z Kuda "phonebase"!
Z nami jako twój partner otrzymujesz wszystko od jednej firmy. To pozwala unikn?c niepotrzebnych kosztów zamówie?, spedycji i logistyki zawsze kiedy czego? potrzebujesz.
Indywidualne rozwi?zania dla ka?dego
Kuda "phonebase" oferuje Ci panele w ró?nych wersjach. Z Orginalnej skóry, czarne lub kolorowe, "Mobilia" skóry dla prawo lub lewo r?cznych lub modele z US.
?ATWO?? MONTA?U I OBS?UGI
Nasze oddzia?y projektanckie i produkcyjne produkuj? specjalne wersje pasuj?ce do twoich wymaga?. Zrób po?ytek z naszej wiedzy w produkcji "fiber glass".
Kuda

Kuda

 

Od wielu lat projektujemy i produkujemy podstawy dotelefonów komórkowych montowanych w samochodach osobowych i ci??arowych. Jako wyspecjalizowany pro- ducent wysokiej jako?ci konsol, pocz?wszy od 1993 roku zajmujemy g?ówn? pozycj? na rynku niemieckim i innych rynkach w Europie. Wspó?pracujemy z najwi?kszymi koncernami samochodowymi ?wiata wytwarzaj?cymi takie marki jak: MERCEDES, BMW, AUDI, TOYOTA, VW.

Dzi?ki temu powstaj? rozwi?zania techniczne b?d?ce wzorem, je?eli chodzi o BEZPIECZE?STWO, KOMFORT, ESTETYK? I U?YTECZNO??. Do?wiadczeniem, które zdobyli?my dotychczas, postanowili?my podzieli? si? z polskimi u?ytkownikami samochodów i telefonów komórkowych.W?a?nie z my?l? o nich w 1997 roku powsta? polski oddzia? firmy: KUDA PHONEBASE-POLSKA z siedzib? w Policach ko?o Szczecina. Wówczas zatrudniali?my 35 osób, a produkcja odbywa?a si? w 1 hali o powierzchni 600 m2.

Kuda

 

Dzi? w KUDA PHONEBASE-POLSKA pracuje 80 osób. Produkuj? oni konsole w 3 halach o ??cznej powierzchni 2000m2. Dzi?ki temu z roku na rok wytwarzamy coraz wi?cej systemów mocuj?cych do telefonów samochodowych, a co za tym idzie z roku na rok zwi?ksza si? liczba u?ytkowników naszych konsol. W 1997 roku nasz zak?ad opu?ci?o 100 000 wyprodukowanych konsol. W 2000 ju? oko?o 300 000!!!

W chwili obecnej posiadamy w swojej ofercie ponad 1500 modeli konsol! Oferujemy rozwi?zania dla ka?dej marki samochodu (realizujemy równie? indywidualne zamówienia klientów). Asortyment jest nieustannie wzbogacany o nowe produkty, które wprowadzamy na rynek natychmiast po pojawieniu si? nowych modeli samochodów. Zapraszamy na strony, na których znajdziecie Pa?stwo szczegó?owy opis naszych produktów.


© KUDA PHONEBASE-POLSKA Sp. z o.o.infoman