O FIRMIE
KONSOLA
PRODUKCJA
OFERTA
PRZEDSTAWICIELE
KONTAKT
Koncepcja bezpiecze?stwa
U?ywaj?c systemu mocuj?cego firmy Kuda Phonebase panujesz nad wszystkim, tak?e nad telefonem. Mo?esz korzysta? z funkcji swojego telefonu nie zmieniaj?c pozycji i nie spuszczaj?c oczu z tego, co dzieje si? na jezdni. Oprócz tego konsole firmy Kuda Phonebase s? wyj?tkowo bezpieczne
w u?yciu: nie posiadaj? ostrych kraw?dzi, nie s? ?atwopalne, a w razie kolizji nie ?ami? si? na drobne ostre kawa?ki. To w?a?nie rozumiemy pod poj?ciem przemy?lanej koncepcji bezpiecze?stwa.
Indywidualne rozwi?zania
Ka?dy typ samochodu posiada swoje indywidualne cechy. Jeste?my na to przygotowani i dlatego oferujemy specjalne systemy mocuj?ce dla prawie ka?dej marki samochodu. Ka?dy u?ytkownik mo?e by? pewny, ?e konsola naszej firmy b?dzie idealnie pasowa? do jego pojazdu.
Atrakcyjny wygl?d
Konsole telefoniczne firmy Kuda Phonebase s? nie tylko bezpieczne
i wygodne, ale odznaczaj? si? tak?e ciekawym wygl?dem. Oferujemy indywidualne rozwi?zania dla ka?dego typu pojazdu, dlatego te? konsole nasze pasuj? idealnie do wn?trza pojazdu. Mo?esz wybra? pomi?dzy prawdziw? skór?, a skór? sztuczn?.
?atwy monta?
Konsole firmy KUDA Phonebase montuje si? szybko i bez problemu. Gwarantujemy, i? bed? si? idealnie i d?ugo trzyma?y bez wiercenia jakichkolwiek otworów.
Konsola telefoniczna musi spe?niac najwy?sze wymogi. Przed rozpocz?ciem produkcji seryjnej produkty naszej firmy poddawane s? d?ugiej i skomplikowanej procedurze kontrolnej. Dzi?ki temu do Pa?stwa r?k trafia produkt wysoce funkcjonalny i doskonale dopasowany do samochodu. Miejsce monta?u konsoli oraz jej kszta?t s? tak zaprojektowane by ekran telefonu na niej umieszczonego by? zawsze w zasi?gu wzroku kierowcy. Dzi?ki temu mamy wygodny dost?p do klawiatury telefonu, a to zwi?ksza nasze bezpiecze?stwo i komfort jazdy samochodem.
Mo?na dokonac wyboru pomi?dzy skóra naturaln? i skór? sztuczn?. Konsole ze skóry sztucznej produkowane s? wy??cznie w kolorze czarnym. W przypadku konsol ze skóry naturalnej dopasujecie Pa?stwo kolor konsoli do koloru tapicerki swojego samochodu.
Wszystkie nasze konsole posiadaj? certyfikat TUW Niemieckiego Towarzystwa Rzeczoznawców Samochodowych.
Wa?n? zalet? naszych konsol jest ich sposób monta?u. Wi?kszo?c z produkowanych przez nas konsol nie wymaga nawiercania dodatkowych otworów - przy monta?u wykorzystywane s? wówczas gotowe szczeliny i wg??bienia istniej?ce ju? w armaturze samochodu (np. przy schowku, radiu, itp.). Konsole wymagaj?ce dodatkowych otworów s? tak zaprojektowane, ?e po ich zdemontowaniu wykonany do tego celu otwór pozostaje niewidoczny.
© KUDA PHONEBASE-POLSKA Sp. z o.o.infoman