O FIRMIE
KONSOLA
PRODUKCJA
OFERTA
PRZEDSTAWICIELE
KONTAKT
Konsole KUDA Phonebase
Osoby, które du?o je?d??, znaj? zalety telefonu przeno?nego. Jednak jednym z warunków, jakie musi spe?nia? jest jego bezpieczna obs?uga podczas jazdy, tak aby nie wp?ywa?a ona negatywnie na bezpiecze?stwo poruszania si? samochodem.
Nowe koncepcje
Kuda Phonebase zajmuje si? od wielu lat tworzeniem nowych koncepcji maj?cych na celu doskonalenie systemów mocuj?cych do telefonów komórkowych i telefonów samochodowych. Dzia?ania te uwie?czone s? sukcesem, gdy? w ?cis?ej wspó?pracy z przemys?em samochodowym powstaj? rozwi?zania techniczne b?d?ce wzorem, je?eli chodzi
o bezpiecze?stwo, komfort i wygl?d.
Bez kompromisu
Je?eli nie chcesz i?? na kompromis i zale?y Ci na rozwi?zaniu najlepszym z najlepszych, to idealn? konsol? mocuj?c? dla Twojego telefonu b?dzie konsola firmy Kuda Phonebase. Twoje bezpiecze?stwo jest tego warte !
Kuda
Kuda
KUDA PHONEBASE - POLSKA SP. z o.o.

ul. Wiatraczna 18
72-004 Tanowo
tel. (091) 31-26-524
fax (091) 31-26-523
Temat
Treść
Twój adres e-mail

© KUDA PHONEBASE-POLSKA Sp. z o.o.infoman